Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden NVIC


artikel 1
Inschrijving cursus/congres

Inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst na inschrijving via de NVIC website. Een inschrijving is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. NVIC leden worden met voorrang geregistreerd. Bij overschrijding van de deelnamecapaciteit wordt gebruik gemaakt van een wachtlijst. Indien dit van toepassing is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. De deelnemersregistratie verloopt via NVIC. Inschrijvingen worden geacht te zijn aanvaard na ontvangst van een bevestiging van NVIC of haar partners. Genoemde bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.

artikel 2
Betaling congres en/of cursus

Inschrijving verplicht tot betaling. Conform de wet Overeenkomsten op Afstand (Koop op Afstand) heeft u recht op 7 werkdagen bedenktijd. Deze gaan in na ontvangst van uw inschrijfformulier. Bij gebruik van dit recht wordt een reeds gedane betaling binnen 30 dagen gerestitueerd. Betalingen voor de congressen worden uitsluitend verricht middels afgifte van een machtiging tot automatische incasso. Incasso en machtiging vanuit het buitenland is niet mogelijk. Betalingen voor de cursussen dienen binnen twee weken na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Indien u lid wordt kunt u bij deelname aan meerdere activiteiten vanaf de tweede inschrijving de prijs van leden aanhouden. Collectieve overeenkomsten vallen buiten deze regeling. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen bij niet (tijdige) betaling zijn alle daarmee verbonden kosten, zowel in als buiten rechte, voor rekening van de betalingsplichtige.

artikel 3
Annulering deelname

Bij annulering van deelname tot 6 weken vóór het congres of de cursus, door middel van een brief, fax of e-mail worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering tot twee weken voor het congres of de cursus wordt 60% van de deelnamekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken of op de eerste cursus- of congresdag, is het volledige inschrijfgeld verschuldigd.

artikel 4
Annulering congres/ cursus

NVIC houdt zich het recht voor bij gebrek aan belangstelling het congres/de cursus uiterlijk drie weken van tevoren te annuleren. NVIC is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schade voor rekening van de deelnemer, welke voortvloeit
uit annulering van de kant van NVIC. Dit geldt ook in die gevallen dat NVIC niet in staat geweest is om de deelnemer tijdig te informeren over de annulering.

artikel 5 
Auteursrechten op cursusmateriaal en drukwerk

De onder ISBN of ISSN uitgegeven readers, brochures, boeken en tijdschriften, alsmede alle digitaal beschikbaar gestelde presentaties, film en overig materiaal vervaardigd door (leden van) NVIC vallen onder het auteursrecht van NVIC. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van NVIC.

artikel 6
Toepasselijkheid voorwaarden

Door het ondertekenen en toezenden van het registratieformulier, antwoordkaart, fax of e-mail, of door het digitaal akkoord gaan bij de inschrijving maakt het lid of de deelnemer kenbaar de algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te aanvaarden.
Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.